Krishanteringsrådet syftar till att förbereda och underlätta för samordning och samverkan mellan verksamheter i kommunen som måste fungera när en extraordinär händelse eller kris inträffar. 

Krishanteringsrådet består av företrädare från kommunen, berörda myndigheter och näringsliv med uppgifter och ansvar vid störningar och extraordinära händelser i enlighet med *lagar och förordningar.

Security Solutions roll i Krishanteringsrådet är dels som diskussionsledare vid rådets sammankomster, men dels även som resurs vid genomförande och uppföljning av åtgärderna utifrån innehållet i Krishanteringsrådets handlingsplan. 

Södertälje kommun ansvarar för att samordna resurser och insatser före, under och efter en kris. Kommunen har inte bara ansvar för den egna verksamheten utan även för kommunens geografiska område.

 

 *Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.