Dataskyddsombud

En nyhet i den nya dataskyddsförordningen är att det finns krav på att företag och myndighet ska ha ett dataskyddsombud. Det innebär bland annat att vi hjälper till och granskar hur våra uppdragsgivare behandlar personuppgifter samt att vi kontrollerar tillämpningen av principerna i Dataskyddsförordningen om transparens, ändamålsbegränsning, uppgifts- och lagringsminimering, korrekthet, konfidentialitet och riktighet.

 

Följande hjälp kan vi erbjuda i ett uppdrag som Dataskyddsombud:

  • Regelefterlevnad – hjälp till att följa dataskyddsförordningen.
  • Rådgivande funktion – konsultationer och utbildningar i dataskydd enligt best practice.
  • Samarbets- och kontaktperson för Datainspektionen och era registrerade.
  • Beredskap och bedömningar vid personuppgiftsincidenter med garanterad svarstid enligt SLA.
  • Säkerställt oberoende. Som ert ombud bestämmer vi inte ändamålen eller medlen för personuppgiftsbehandlingen. Security Solution är juridisk part.
  • Riskverktyget uSecure erbjuds i uppdraget för att effektivt och systematiskt göra nuläges- och riskanalyser.
  • Avtalsgranskning – stöd med juridisk granskning av personuppgiftsbiträdesavtal.