Den 1 april 2019 trädde den nya säkerhetsskyddslagen (2018:585) samt kompletterande säkerhetsskyddsförordning (2018:658) i kraft. Den nya lagen ställer framförallt högre krav på genomförandet av säkerhetsskyddsanalyser och säkerhetsskyddsarbete hos verksamheter som bedriver potentiellt samhällskritisk eller säkerhetskänslig verksamhet. Både myndigheter och privata aktörer som bedriver säkerhetskänslig verksamhet skall enligt denna lag utreda behovet av säkerhetsskydd och dokumentera det i en säkerhetsskyddsanalys. Analysen ska ge svar på vad som ska skyddas, mot vilka hot och på vilket sätt.

 

Security Solution genomför säkerhetsskyddsanalyser genom att identifiera och prioritera insatser som bör genomföras för att säkerställa ett fullvärdigt säkerhetsskydd för offentliga och privata aktörers skyddsvärden, och arbetssättet anpassas efter behov.

Genomgång av dokumentation samt kompletterande möten för en gemensam förståelse av aktuell verksamhet samt nuvarande säkerhetsskyddsarbete. Detta resulterar i gemensamt fastställt faktaunderlag samt plan för vidare arbete. 

Säkerhetsskyddsanalys genomförs via en hotbildsanalys där vi identifierar och utreder potentiella antagonister gentemot verksamheten.

Säkerhetsskyddsplan De säkerhetsskyddsåtgärder som övergripande beskrivs i säkerhetsskyddsanalysen, beskrivs i detalj och sammanställs i en plan. Planen ska tydliggöra vilka säkerhetsskyddsåtgärder som behöver vidtas utifrån skyddsvärde i relation till säkerhetshot och sårbarheter

Framtagande av hotbildsunderlag genom att analysera hot gentemot infrastruktur med hjälp av offentlig information från MUST, Säpo, FRA, MSB osv.

Identifiera skyddsvärde och hotet gentemot dessa, samt konsekvenser vid realisering av hotscenarier.

Sårbarhetsanalys och åtgärdsbeskrivning tar avstamp i de hotscenarion och tillhörande konsekvenser som identifierades tidigare. Baserat på detta granskas nuvarande säkerhetsskydd och eventuella sårbarheter samt åtgärder till dessa tas fram. 

Införandet av säkerhetsskyddsarbete via löpande säkerhetsrådgivning kopplat till lagkrav, framtagandet av ledningsdokument, övning och utbildning för att höja säkerhetsmedveten inom företaget.