Aktuellt

Security Solution genomför just nu föreläsningar för Södertäljes kommunstyrelse och kommunledning eftersom kommunen vill informera om och sätta fokus på sitt fortsatta arbete med civilt försvar.
Hur arbetar din kommun med kontinuitetsplanering, genomför ni risk- och sårbarhetsanalyser och identifieras samhällsviktiga verksamheter i samband med att ni analyserar ert säkerhetsskydd?
Frågorna är många och komplexa. Därför har vi tagit fram vägledningar som hjälper och guidar för att (1) skydda civilbefolkningen, (2) säkerställa viktiga samhällsfunktioner och (3) lämna stöd till Försvarsmakten i form av till exempel fungerande energi-, transport- och vattenförsörjning.
Ett civilförsvar syftar till att stärka samhällets motståndskraft för höjd beredskap och krig. Det ska även öka förmågan att hantera ökad påfrestning under fredstid.

Security Solution har fått i uppdrag att bistå Landskrona Svalöv Renhållnings AB (LSR) med en konsekvensbedömning rörande ny teknik. Hur nya tekniska lösningar påverkar en verksamhets behandling av personuppgifter är viktigt att klargöra för att bibehålla efterlevnad av dataskyddsförordningen.
Genom en konsekvensbedömning kan verksamheter bl.a. tydliggöra de risker som ny teknik kan innebära och vidta de åtgärder som är nödvändiga för att minimera riskerna. Vi ser fram emot att tillsammans med LSR möjliggöra ett tryggt införande av ny teknik i enlighet med dataskyddsförordningen.  

Informationssäkerhet

Informationssäkerhet

Genom beslutade, implementerade och informerande riktlinjer i form av policys och andra styrdokument ökar du säkerhetsmedvetenheten i din organisation.

IT-säkerhet

IT-säkerhet

Genom identifiering av brister i förhållande till krav på IT-infrastruktur, molntjänster och verksamhetssystem tydliggörs nyttan av IT-investeringar och förutsättningar för en effektiv och säker informationshantering mellan verksamhet och IT.

Dataskyddsombud

Dataskyddsombud

Vi granskar hur våra uppdragsgivare behandlar personuppgifter samt att vi kontrollerar tillämpningen av principerna i Dataskyddsförordningen om transparens, ändamålsbegränsning, uppgifts- och lagringsminimering, korrekthet, konfidentialitet och riktighet.

Krisledning

Krisledning

En kris hanteras bäst genom en medveten organisation med upprättade planer, övningar och kontinuerliga utbildningar.

Riskhantering

Riskhantering

Genom kontinuerliga riskanalyser byggs ett förebyggande säkerhetsarbete upp som din verksamhet kan utgå och prioritera resurser från.

Kontinuitetsplanering

Kontinuitetsplanering

Vi stöttar verksamheter vid framtagande av funktionsanpassade kontinuitets- och avbrottsplaner för att förstärka beredskapen att hantera störningar och avbrott.

Säkerhetsskyddsanalys

Säkerhetsskyddsanalys

Säkerhetsskyddsanalyser genom att identifiera och prioritera insatser som bör genomföras för att säkerställa ett fullvärdigt säkerhetsskydd för offentliga och privata aktörers skyddsvärden, och arbetssättet anpassas efter behov.

Våra produkter

Vi erbjuder ett antal produkter inom riskhantering, informationssäkerhet och utbildning som kan användas fristående eller i kombination.

 

   

Security Solution: Våra Produkter