Security Solution har fått i uppdrag att bistå Intraservice vid Göteborgs Stad att etablera processer och arbetssätt tillhörande kontinuitetshantering. Större del av arbetet har perspektivet på informationssäkerhet i sin helhet, utifrån de krav som ställs på en offentlig förvaltning.

Intraservice är mitt i en förändringsprocess och det pågår en hel del utvecklingsinitiativ tillhörande de IT-tjänster som levereras till stadens verksamhet. Security Solutions roll är bland annat att vara länken mellan det strategiska och operativa samt stötta med expertis inom området.

Isaac har arbetat länge som jurist och som ledare i olika befattningar. I tidigare uppdrag har han speciellt arbetat med immaterialrättsliga frågor, samt juridisk och strategisk rådgivning och analys till rättighetsinnehavare med fokus på Internet, online-närvaro samt beivrande av online-bedrägeri. Detta har särskilt medfört omfattande utredningar, informationsinhämtning och analys avseende digitala och tekniska data. Rådgivningen har också löpande omfattat analys av registerhållning samt DNS-struktur.

Security Solution är glada att nu kunna presentera Isaac som vår nya medarbetare i vårt DSO-team. Isaac kommer ha rollen som Dataskyddsombud tillsammans med teamet för både privata och offentliga verksamheter.

Security Solution har tecknat ramavtal med Ekobrottsmyndigheten inom Informationssäkerhet. Ramavtalet sträcker sig över 2+2 år och innefattar uppdrag inom informationssäkerhet, dataskydd samt IT-säkerhet. Vi ser fram emot att stötta EBM i intressanta och spännande uppdrag de närmsta åren.

Ekobrottsmyndigheten (EBM) är en åklagarmyndighet med uppdrag att bekämpa ekonomisk brottslighet, även kallat ekobrott. Här jobbar åklagare, poliser, utredare och administratörer. Drygt 600 medarbetare bidrar på olika sätt till att bekämpa den ekonomiska brottsligheten.

Det är med glädje vi kan meddela att stadsfastighetsförvaltningen i Göteborgs Stad har valt Security Solution som sin partner gällande informationssäkerhet och dataskydd. Det skall bli intressant att återigen få göra spännande uppdrag med en av Göteborg stads förvaltningar.

Stadsfastighetsförvaltningen förvaltar lokalytor på över två miljoner kvadratmeter i mer än 3 000 byggnader, samt fem miljoner kvadratmeter markyta. Det gör stadsfastighetsförvaltningen till en av Sveriges största byggherrar och förvaltare av offentliga lokaler. Stadsfastighetsförvaltningen uppdrag är att, i nära samarbete med kunderna, bygga, förvalta och anpassa bland annat skolor, förskolor, äldreboenden och boenden med särskild service.

Vattenfall är ett europeiskt energiföretag med cirka 19 000 anställda som i mer än 100 år har elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete.

Vattenfall är en av Europas största producenter och återförsäljare av el och värme. Vattenfalls huvudmarknader är Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark och Storbritannien. 

Moderbolaget, Vattenfall AB, är helägt av svenska staten och har sitt huvudkontor i Solna. 

Vi är glada att kunna meddela att Security Solution nu bistår Vattenfall med resursstöd i sitt fortsatta arbete med dataskydd och informationssäkerhet.

Nu går vi på Security Solution strax på julledighet efter ett spännande år för oss alla. Vill vi passa på att tacka kunder, partners och kollegor för ett gott samarbete och önska er alla en skön och avkopplande jul och nyårshelg. Vi laddar nu batterierna inför nästa år som vi ser fram emot med balanserad tillväxt och nya intressanta projekt!

Midvinternattens köld är hård, stjärnorna gnistra och glimma. Alla sova i enslig gård gott intill morgontimma. Månen sänker sin tysta ban och snön lyser vit på fur och gran. Snön lyser vit på taken och endast tomten är vaken.

Definitionen på ”Sveriges säkerhet” har länge diskuterats och det har än idag inte presenterats en slutlig definition för vad som omfattas av begreppet ”Sveriges säkerhet”. Genom att varje säkerhetskänslig verksamhet bidrar så kommer vi som helhet understödja ett säkrare samhälle.

I organisationer som bedriver säkerhetskänslig verksamhet är de anställda ofta en känslig informationstillgång. Det är av vikt för verksamheten att klargöra detta för att kunna vidta sådana åtgärder som ökar de anställdas säkerhet och trygghet. En viktig aspekt för att bidra till detta är genomförandet av en säkerhetsskyddsanalys, vilket i sin tur höjer det svenska samhällets robusthet.

Vid genomförandet av en säkerhetsskyddsanalys ges ett väldokumenterat svar på (1) om en organisation bedriver säkerhetskänslig verksamhet och (2) och vilka skyddsvärden organisationen ska skydda mot antagonistiska hot. Förutom lagkrav har även säkerhetsskyddsanalysen andra fördelar för en verksamhet så som identifiering av sårbarheter i en verksamhet och en grund för det systematiska säkerhetsarbetet.

Med anledning av detta har vi på Security Solution under åren fått sätta oss in i flertalet verktyg och utöka den kunskap som kan bidra till att klargöra frågan. Detta lägger grunden för genomförandet av en tydlig och precis säkerhetsskyddsanalys som säkerhetsskyddslagen (2018:585) ställer som krav för organisationer som bedriver säkerhetskänslig verksamhet.

Security Solution blir en del av den nystartade och snabbväxande svenska koncernen Aderian Group. Vi kommer att bidra med specialistkompetens bland annat inom informationssäkerhet, GDPR och säkerhetsskydd

Aderian Group, som bildades i våras, utgörs av lokalt ledande bolag med lång erfarenhet och starka varumärken. Bolagen erbjuder tillsammans heltäckande tjänster inom IT- och applikationsdrift, infrastruktur, molntjänster, IT-säkerhet, GDPR och digitalisering för mindre och medelstora företag.

– Fördelen med att bli en del av koncernen är att vi kan vara samma företag, behålla vårt namn och arbeta enligt våra värderingar men att vi framöver gör det utifrån en mycket större plattform. Det innebär att vi alla kan växa mycket starkare tillsammans, säger Anders Möller, VD för Security Solution som erbjuder tjänster inom informationssäkerhet, IT-säkerhet, GDPR, riskhantering och säkerhetsskydd till offentlig verksamhet samt större privata företag inom näringslivet.

Anders Möller ser flera konkurrensfördelar med att ingå i en koncern där alla kan bidra med olika erfarenheter och kunskap.

– Vi har gedigen erfarenhet inom våra specialistområden men nu får vi också partners som breddar vår kompetens och tjänstepalett ytterligare. Det gör att vi kan vara med i upphandlingar om ännu större uppdrag där det efterfrågas kompetens som vi tidigare inte haft själva, säger han.

Mia Åslander, VD och koncernchef för Aderian Group, är mycket glad över att Security Solution blivit en del av koncernen.

– Det är roligt att vi växer, något som definitivt är ett av våra mål. Men nu får vi också tillgång till ett specialistområde och tillför koncernen helt ny kompetens, säger hon.

Aderian Group utgörs av Aderian Stockholm, Security Solution, Square Moon, Canmer Data, CC IT, CoreIT, DNS IT, Kullander och Zelly. Lokal kännedom och mångårig branscherfarenhet är gemensamma nämnare för de enskilda bolagen.

Aderian Group har cirka 250 medarbetare och en samlad omsättning om 570 MSEK.

 

För mer information, kontakta:

 

Anders Möller                                                                                      Mia Åslander

VD Security Solution                                                                          Koncernchef/VD Aderian

Security Solution har glädjen att kunna meddela att vi har tecknat avtal med Helsingborgs stad som externt Dataskyddsombud för samtliga nämnder. Avtalet löper i två år med ytterligare två års option. Hela vårt DSO-team ser fram emot detta samarbete.

 Helsingborg är Sveriges åttonde största kommun med lite över 150 000 invånare. Den kommunala organisationen är uppdelad i 13 nämnder med tillhörande förvaltningar. Visionen är att till år 2035 ska Helsingborg vara en skapande, pulserande, gemensam, global och balanserad stad för både människor och företag. Därtill vara spännande, attraktiv och hållbar.

Security Solution bistår industriforskningsinstitutet RISE (Research Institutets of Sweden) i sin fortsatta utveckling inom deras systematiska informationssäkerhetsarbete. Viljan finns hos organisationen att på kort sikt höja nivån på säkerhetskulturen och potentiellt sikta mot en certifiering inom ISO 27001. Uppdraget består av genomförande av organisationsanalyser och rekommendationer inför fortsatt arbete, där Security Solution använder beprövade metoder i kombination med egenframtaget systemstöd.

RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar RISE till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster.